關中四聖 ( 關quan 中trung 四tứ 聖thánh )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (名數)見四聖條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 名danh 數số ) 見kiến 四tứ 聖thánh 條điều 。