QUÁN TÂM LUẬN
Sa môn Trí giả trụ trì chùa Tu Thiền ở Thiên Thai soạn
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Thực hiện cúng dường: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm
Diễn đọc: Huệ Tâm

 

Tải MP3