Quán Đỉnh Ấn

Hai tay hợp chưởng ấy

Thiền Trí (2 ngón cái) vào ở trong

Tiến Lực (2 ngón trỏ) dạng Ma Ni (Maṇi: viên ngọc)

Để trán, tụng Mật Ngữ

Tưởng Phật quán đỉnh Ta

“Án, la đát-nẵng, cú xá, a ngật-lý-gia, hồng”

OṂ_ RATNA-KUŚA AGRYA HŪṂ