Quán Đỉnh Ấn

Chắp tay xong, dựng cứng 2 ngón cái, ép gấp 8 ngón như hình báu.

Đặt Ấn trên đỉnh đầu, tụng Chân Ngôn 3 biến, tưởng Mão Ngũ Như Lai, đem mão đội lên đầu Hành Giả.

Chân Ngôn là :

“Án_ Hột-lị, ma ni bát ná-ma, a tỳ tiễn giả, tát phộc hàm, đát-lạc, hột-lị”