Quán Đảnh

Quán Đảnh
Tác Giả

Quán Đảnh

 

Bài Viết Liên Quan

Phật Pháp Tại Thế Gian

3.03 Lễ Phật Thành Đạo

Phật Pháp Tại Thế Gian Hòa Thượng Thích Thanh Từ   TẬP III Lễ Phật Thành Đạo Thường Chiếu - 1996 Hôm nay nhân ngày Phật thành đạo, tất cả Tăng Ni tụ hội về chánh điện lễ kỷ niệm Phật thành đạo. Chúng tôi...
Tác Giả

Thích Đồng Trí

Thích Đồng Trí   Bàn Về Hồn Ma Báo Oán Và Phép "Thỉnh Oan Gia Trái Chủ"
Tác Giả

Thích Chúc Đức

Thích Chúc Đức   14. Khuyến Khích Tu Tập
Tác Giả

Thích Thông Chánh

TỲ KHEO THÍCH THÔNG CHÁNH Bàn Về Danh Xưng Mạnh Thường Quân
Tác Giả

Bồ Tát Thiên Thân

Bồ Tát Thiên Thân   Bảo Kế Kinh Tứ Pháp Ưu Ba Đề Xá
Tác Giả

Đại sư Trí Giả

Đại sư Trí Giả