Quan Âm Thị Kính

Vũ Linh, Tài Linh, Diệp Lang, Ngọc Giàu, Thanh Hằng, Kim Giác

doahong