QUÁN ÂM NGHĨA SỚ
Đại sư thiên Thai – Trí Giả đời tủy giảng
Học trò là Quán Đảnh ghi

Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Thực hiện cúng dường: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm
Diễn đọc: Huệ Tâm

 

Tải MP3

Print Friendly, PDF & Email