Quán Âm Bảo Xa Ấn

Ngửa hai Vũ (2 bàn tay) cùng cài chéo nhau chuyển, đem Thiền Trí (2 ngón cái) chiêu vời Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa) hướng vào bên trong bật phát ba lần, tụng Chân Ngôn tưởng nhớ Bản Tôn tùy theo Nguyện đi đến.

Nên dùng vào niệm, chẳng dùng Tâm bọt nổi huyễn hóa trong Tâm kín đáo.

Mật Ngôn là:

“Án_ Đổ lỗ, đổ lỗ, hồng”