Quà Muộn Cha Dành Cho Con
(Sự Linh Ứng Của Chú Đại Bi)
Thực hiện: Nhân Duyên Tâm
Dẫn truyện: Mộc Linh
Diễn đọc: Thiên Quang, Bảo Linh, Hữu Tiến