Phương Tiện Ba La Mật Bồ Tát ẤKINH

Tay trái: Tuệ (ngón út) Phương (ngón vô danh) nắm Trí độ (ngón cái). Tay phải: Đàn (ngón út) Giới (ngón vô danh) nắm Thiền độ (ngón cái). Hai tay cùng nắm lại, Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa) quay lưng lại với nhau,dựng thẳng như cây kim, duỗi bằng Tiến Lực ( 2 ngón trỏ) dính nhau

Liền tụng Chân Ngôn là:

“Án, ma hạ mỗi đát-la, tức đế, sa-phộc hạ”

Do kết Ấn này, tụng Chân Ngôn ba biến, liền diệt hạt giống Nghiệp phương tiện không khéo léo trong vô lượng Kiếp, đựơc hai loại Phương Tiện khéo léo là: Hồi Hướng Phương Tiện Thiện Xảo, Bạt Tế Hữu Tình Phương Tiện Thiện Xảo, tức viên mãn Phương Tiện Ba La Mật (Upāya-pāramitā). Tu trì sáu độ Ba La Mật của Thế Gian. Do Ấn Chân Ngôn này tương ứng Du Già (Yoga) chỉ thực hiện chút ít công nghiệp sẽ mau được thành tựu Phước Đức rộng nhiều, đều đủ Tư Lương (Sambhāra) của Cứu Cánh Tối Thắng Vô Thượng Bồ Đề.