Phương Cách Tu Nào Giúp Giải Oán Nghiệp Hiệu Quả Nhất
(Thư Học Phật 98)
Btg Bảo Đăng
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm