PHƯỚC HẬU ĐỨC TIN

Phước Hậu vun bồi bởi đức tin
Bàn tay con Phật kết mây lành
Chở che nòi giống qua năm tháng
Cuộc sống lưu vong được thái bình.

Điểm tựa tâm linh của mọi người
Tàng cao phước hậu chính là nơi
Nhịp cầu bến giác qua trần thế
Sớm kệ chiều kinh bao khổ vơi.

Phước Hậu niềm tin của chúng ta
Kết duyên tình Đạo đẹp tình nhà
Xây nên truyền thống muôn năm thuở
Cho giống Ưu Đàm chóng nở hoa.

Phước Hậu niềm tin trải rộng lòng
Đón mời con Phật khắp Tây Đông
Cùng nhau tô thắm đài sen báu
Thế hệ mai sau sớm nẩy mầm.