Phụng Thỉnh Nhất Thiết Như Lai tinh chư Thánh Chúng Ấn

Phụng Thỉnh Nhất Thiết Như Lai tinh chư Thánh Chúng Ấn. Hai tay cài chéo các ngón bên trong rồi hợp lại làm quyền, duỗi ngón trỏ của tay phải rồi co lóng trên như móc câu, liền thành.

Chân Ngôn là:

“Nẵng mạc tam mãn đa một đà nam_ ác_ tát phộc đát-la, bát-la để hạ đa, đát tha nghiệt đượng câu xá, mạo địa, tả lý-gia, bả lý bố la ca, sa-phộc ha”

Do kết Khế này với tụng Chân Ngôn thì chư Phật Bồ Tát và các quyến thuộc không có ai không đến.