Phục nhẫn

Từ điển Đạo Uyển


伏忍; C: fúrěn; J: bukunin; Điều nhẫn nhục thứ nhất được dạy trong Nhân vương kinh (仁王經). Phục nhẫn là giữ cho phiền não không sinh khởi.