Phù-đồ

Phù-đồ

Từ điển Đạo Uyển


浮圖; C: fútú; J: futo; Phiên âm chữ buddha (Phật 佛) hoặc chữ stūpa (tháp 塔) từ tiếng Phạn. Còn có thể chỉ cho chùa viện hoặc là tăng sĩ Phật giáo. Cũng được dùng chỉ Phật pháp (viết 浮屠).

Related posts

error: