Phổ Triệu Tập Phật Bồ Tát Ấn

Liền chia Ấn trước, giao cánh tay trước ức ngực, bên phải đè bên trái, dùng Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa) [? 2 ngón trỏ], Thiền Trí (2 ngón cái) thành thế búng ngón tay.

Liền tưởng tay trái nâng Kim Cương Kiền Chùy, tay phải cầm chày Độc Cổ Kim Cương, âm thanh rung lắc vang dội khắp mười phương Thế Giới, chư Phật, Bồ Tát, tất cả Thánh Chúng nghe xong đều đến tập hội trong Hư Không trên Mạn Trà La.

Người Du Già liền trụ Quán Tự Tại Bồ Tát Tam Ma Địa, liền tụng Liên Hoa Bộ Nhất Bách Bát Danh Tán (Bài tán 108 tên của Liên Hoa Bộ) lễ khắp tất cả Thánh Chúng.

Tụng Tán Thán là :

“Nhạ dã đổ, một-lý noa la hướng khư nhạ tra kế xả ca la khí đà lam (1) bát ná-ma phộc lãng nga duệ sắt-trí đát la dã, mật đát-la, sa hạ sa-la bộ trâm (2) Sa đát đa na mạc sa-cật-lý đố, tỳ vĩ nễ dã, đà la nhĩ phộc nga nẫm (3) A hạ ma phộc lộ chỉ đế thấp-phộc la, ngu lam sa đa điệm bát-la noa đa (4) bả ná-ma la nga, nãnh ma lam (5) ca ma, la nga mẫu đáp hàm (6) lộ ca nẵng tha, mạn đà mính (7) tát phộc thuật đà.”