Phổ Thông Phật Đảnh Ấn

Tức Phổ Cúng Dường Ấn, hơi giao sâu đến lóng giữa, như hoa ở trong lòng bàn tay.

Người tu hành vì sự duyên gấp gáp, không thể kết đủ mười Phật Đảnh Ấn, chỉ cần kết Ấn này, tụng các Phật Đảnh Chân Ngôn. Phổ thông cho người tu hành cũng không có lỗi lầm.

Chân Ngôn là

Na mạc tam mãn đa mẫu đà nẫm (1) Ma bát-ra để hạ đa xá, sa nẵng nẫm (2) Úm, chước ngật-ra vạt để, úm, hồng (3)

 

Tài liệi: Phổ Cúng Dường Ấn