Phổ Thông Nhất Thiết Phật Đỉnh Thành Tựu Ấn

Hai Vũ (2 bàn tay) cài bên trong thành Quyền. Duỗi thẳng Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa) cùng co lóng trên là Phổ Thông Nhất Thiết Dụng.

Tụng Chân Ngôn 7 lần. Ấn ở trên đỉnh đầu bung tán.

Nẵng mạc tam mãn đa bột đà nam. Án, noa-lỗ-án, mãn đà, sa-phộc hạ

Do Ấn này như quán thấy chư Phật. Do uy đức của Minh này nên các loài Dược Xoa khó điều phục, chúng Rồng với Tu La, tất cả La Sát ác và các Ma La thảy đều kinh sợ và tiêu tan hết. Nếu có được Thủ Ấn này thì có thể hộ cho các sự an lạc.Ở nơi vua chúa Thế Gian… thường được lợi ích. Muốn cầu điều Pháp Lợi thì quyết định đạt được. Ấy là quả báo thành tựu của Phổ Thông Chân Ngôn Vương.