Phổ Thỉnh Cảnh Giác Nhất Thiết Thánh Chúng Ấn

Như Kim Cương Phộc lúc trước, dựng thẳng Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa), co Tiến Lực (2 ngón trỏ) như móc câu liền thành

Người Du Già dùng âm thanh trong trẻo, hoà nhã, tụng Cảnh Giác Thánh Chúng Chân Ngôn ba biến cảnh giác Bản Tôn, mười vị Ba La Mật Bồ Tát với Thánh Chúng của Liên Hoa Bộ.

“Án dạ tứ, thí già lam, tố nghiệt đá, chỉ nhượng, phệ nga đa, bát-la noa nhĩ đán đế phộc la, tát đát-phộc, vĩ cật-la ma (2) ca lỗ, tứ tát noan, phộc la ná, ma hạ ma la (3) A tán noa ca, tát đát-phộc, vĩ thuật địa, ca la ca (4) đát đát-lệ nan, để la diêm, để la diêm (5) vĩ la diêm, vĩ la diêm (6) A la la, cật-lý bá ma dã (7) sa-phộc hạ”