Phổ Hiền Tam Ma Gia Ấn

Thể đồng Tát Đoả Kim Cương (Satva-vajra) nên

Định Tuệ (2 tay) hoà hợp Kim Cương Phộc

Hai độ Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa) dựng như phướng

Vừa tụng Bản Thệ Ấn Chân Ngôn Thân ở vành trăng đồng Tát Đoả (Satva) Tam Ma Gia Chân Ngôn là:

“Án, phộc nhật-la tam ma dã, sa-đát-tông”

OṂ– VAJRA-SAMAYA STVAṂ