PHỔ HIỀN ẤN

 

Chắp tay lại, giữa rỗng (Hư Tâm Hợp Chưởng)

Chân Ngôn là:

“Chi ba trác (Quyết định) Tỳ ni ba trác (Cắt đứt cột buộc) Điểu tô ba trác (chấm dứt sinh tử)”

Chú này, bình thường buổi sáng tụng 7 biến, ban đêm tụng 7 biến thì Yểm Mỵ, Dã Đạo, Cổ Độc thảy đều bị tiêu diệt. Hay được 3 Giải Thoát về thân tâm. Sau đời này chẳng thọ thân sinh tử , đắc được Pháp Thân. Bên trong bên ngoài đất nước có oán tặc, tất cả người ác, tất cả Quỷ Thần, tất cả trộm cướp, cọp, sói, sư tử, trùng độc, thú ác nghe âm thanh của Chú này đều bị cấm khẩu chẳng thể gây nhiễu loạn được. Trời thay đổi gây ách nạn, mộng ác, tai ương, trăm loài chim quái dị đều tự nhiên bị tiêu diệt. Chẳng thể nói hết được công năng của Chú này .