PHỔ ĐÀ SƠN DỊ TRUYỆN
Tác giả: Pháp Sư Chữ Vân – Việt dịch: HT Thích Chân Thường
Diễn đọc: Tâm Từ