PHỔ CÚNG DƯỜNG ĐẠI ẤN

Đan chéo các đầu ngón (Kim Cương Hợp Chưởng Ấn)

Từ trong Ấn tuôn ra
Đủ mọi thứ cúng dường
Hương đốt, hoa, đèn sáng
Hương xoa, thức ăn uống
Mây biển loại Kỹ Nhạc
Đài, lụa, lầu gác báu
Các toà báu trang nghiêm
Phan, phướng, lọng thắng diệu
Hiền Bình, mọi nước thơm
Đều từ Ấn tuôn ra
Khắp hư không Pháp Giới

Cúng dường khắp Như Lai Bồ Tát và Thánh Chúng Chân Ngôn là:

“Nẵng mạc tam mãn đá một đà nẫm. Tát phộc tha khiếm, ôn ná nga đế, saphả la tứ hàm, nga nga nẵng kiếm, sa-phộc hạ”