Phổ Cúng Dường Ấn

Chắp 2 tay lại sao cho ngón tay bên phải đè ngón tay bên trái hỗ trợ cài nhau ở lóng trên liền thành.

Tụng Chân Ngôn 3 biến. Tưởng từ Ấn này tuôn ra vô lượng vô biên mây biển hương xoa, mây biển vòng hoa, mây biển hương đốt, mây biển thức ăn uống và đèn sáng đều thành sự cúng dường rộng lớn thanh tĩnh. Liền tụng Phổ Cúng Dường Chân Ngôn 3 biến. Chân Ngôn là:

“Ná mô Tát phộc Đát tha nghiệt đế tỳ dạ. Vĩ thấp-phộc mục khế tỳ-dược tát phộc tha khiếm niết ná-ninh để-sa-phả la tứ hàm nga nga nẵng kiếm sa-phộc hạ”

_ Tiếp, nên tụng Tán Thán Kệ

1)Ca ma la mục khư

2)Ca ma la lộ tả na

3)Ca ma la sa na

4)Ca ma la hạ sa đá

4)Ca ma la sa mẫu nễ

6)Ca ma la ca ma la

7)Tam tất phộc

8)Sa ca la ma la

9)Khất-xoa la na

10)Na ma tất đế

Tiếp nên suy tư, tưởng ngay lồng ngực của thân mình như hình mặt trăng đầy ánh hào quang chiếu sáng. Trên mặt trăng có hoa sen 8 cánh, ở trong thai hoa sen có viên Bảo Châu Như Ý như màu pha lê hồng, tỏa ánh sáng hào quang rực rỡ chiến soi vô lượng thế giới, ở trong ánh hào quang tuôn ra Bản Tôn Như Ý Luân Quán Tự Tại Bồ Tát có đủ 6 cánh tay, tướng tốt đẹp viên mãn, trú tướng suy tư.