PHIM CHÚ THỦ LĂNG NGHIÊM
(Lịch Sử Kinh Thủ Lăng Nghiêm Được Truyền Sang Trung Hoa)
Chuyển dịch: Liên Hoa