PHIM CHÚ THỦ LĂNG NGHIÊM
Chuyển ngữ: Liên Hoa
Thuyết minh: Tạng Thư Phật Học

 

THỦ LĂNG NGHIÊM TÂM CHÚ

Om anale anale
Visàde visàde
Vira vajra-dhare
Bandha banhani
vajra pàni phat
Hùm trùm
Phat svàhà.