PHẬT TỔ ĐẠO ẢNH TẬP I

Đại Sư Hư Vân – Việt dịch: Ban Phiên Dịch Huệ Quang
Diễn đọc: Thy Mai, Huy Hồ, Ngọc Mỹ

 

 

PHẬT TỔ ĐẠO ẢNH TẬP II

Đại Sư Hư Vân – Việt dịch: Ban Phiên Dịch Huệ Quang
Diễn đọc: Thy Mai, Huy Hồ, Diệu Tiên