Phật thuyết huệ ấn tam-muội kinh

Phật thuyết huệ ấn tam-muội kinh

Phật thuyết huệ ấn tam-muội kinh

Từ điển Đạo Uyển


佛説慧印三昧經; C: fóshuō huìyìn sānmèi jīng; J: bussetsu kaiinsanmai kyō. Kinh; 1 quyển. Chi Khiêm (支謙; s: lokakṣema) dịch.

error: