PHẬT THẤT HOA LỤC
 佛七菁華錄
Chủ giảng: Tuyên Hóa Thượng Nhân
宣化上人主講