Phật tâm tông

Phật tâm tông

Phật tâm tông

Từ điển Đạo Uyển


佛心宗; C: fúxīn-zōng; J: busshin-shū; Một tên gọi khác của Thiền tông vì tông này chủ trương “Dĩ tâm truyền tâm” và tâm này chính là tâm (ấn) của đức Phật truyền cho Ðại Ca-diếp (s: mahākāśyapa).

error: