PHẬT TÂM ẤN ĐÀ LA NI
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

𑖝𑖟𑖿𑖧𑖞𑖯: 𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠𑖸 𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠𑖸 𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠𑖸 𑖦𑖝𑖰_ 𑖭𑖦𑖡𑖿𑖝 𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠 𑖀𑖡𑖲𑖐𑖝𑖸 𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠 𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠 𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠 𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠 𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠 𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠 𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠_ 𑖀𑖡𑖡𑖿𑖝-𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠-𑖪𑖰𑖬𑖧_ 𑖀𑖡𑖡𑖿𑖝-𑖠𑖨𑖿𑖦 𑖡𑖰𑖬𑖜𑖿𑖜_ 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

TADYATHĀ: BUDDHE BUDDHE BUDDHE MATI_ SAMANTA BUDDHA ANUGATE BUDDHA BUDDHA BUDDHA BUDDHA BUDDHA BUDDHA BUDDHA_ ANANTA-BUDDHA-VIṢAYA_ ANANTA-DHARMA NIṢAṆṆA_ SVĀHĀ

Nếu Thiện Nam Tử thọ trì, đọc tụng, giải nói, lắng nghe Đà La Ni này thì nên biết người ấy sẽ được Túc Mệnh Trí, tiêu trừ nghiệp nặng, hằng thọ khoái lạc, chẳng bị đọa vào nẻo ác, được mọi người yêu thích hộ trì, sung mãn đầy đủ tiền của thuộc Thế Gian và Xuất Thế Gian, người và Phi Nhân chẳng dám lấn bức gây hại, trong một ngàn kiếp luân hồi chẳng bị sinh vào Ma Giới, mau chóng chứng được Vô Thượng Bồ   Đề”

_Ý nghĩa của Đà La Ni này là: TADYATHĀ: như vậy, liền nói Chú  là

BUDDHE  BUDDHE  BUDDHE MATI: có Tuệ như Giác Tuệ của Phật ba đời

SAMANTA  BUDDHA   ANUGATE BUDDHA BUDDHA  BUDDHA

BUDDHA BUDDHA BUDDHA BUDDHA:  Khắp  cả chư  Phật  thuận  theo  7 Đức Phật

ANANTA  BUDDHA-VIṢAYA  ANANTA  DHARMA-NIṢAṆṆA   SVĀHĀ:

quyết định thành tựu vô lượng cảnh giới Phật, vô lượng nơi an trụ của  Pháp