Phật Pháp Căn Bản Cho Người Tại Gia
Thích Đạt Ma Phổ Giác
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm