PHẬT NHÃN PHẬT MẪU CHÚ LUÂN
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

𑖡𑖦𑖺 𑖥𑖐𑖪𑖝𑖺𑖬𑖿𑖜𑖱𑖬 _ 𑖌𑖼 𑖨𑖲𑖨𑖲 𑖭𑖿𑖣𑖲𑖨𑖲 𑖕𑖿𑖪𑖩 𑖝𑖰𑖬𑖿𑖘 𑖭𑖰𑖟𑖿𑖠 𑖩𑖺𑖓𑖡𑖰 – 𑖭𑖨𑖿𑖪𑖯𑖨𑖿𑖞 𑖭𑖯𑖠𑖡𑖸 – 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯𑗂

NAMO BHAGAVATOṢṆĪṢA _ OṂ RURU SPHURU JVALA TIṢṬA SIDDHA LOCANI – SARVĀRTHA SĀDHANE – SVĀHĀ.

Tu tập Pháp này có thể tiêu trừ tai nạn, kéo dài tuổi thọ, tăng trưởng Phước Thọ.

_Ý nghĩa của bài Chú này là:
NAMO BHAGAVATOṢṆĪṢA: quy mệnh Thế Tôn Phật Đỉnh OṂ: thân miệng ý
RURU: xa lìa bụi dơ SPHURU: tràn khắp JVALA: ánh sáng TIṢṬA: an trụ
SIDDHA LOCANI: thành tựu con mắt
SARVĀRTHA SĀDHANE SVĀHĀ: quyết định thành tựu nghi tắc của tất cả nghĩa lợi