Phạt-na Bà-tư

Phạt-na Bà-tư

Phạt-na Bà-tư

Từ điển Đạo Uyển


伐那婆斯; C: fánàpósī; J: banabashi; S: vanavasin. Tên của 1 trong 16 vị A-la-hán, nguyện ở lại thế gian nầy để đảm nhiệm việc truyền bá chính pháp.

error: