Phật lâm niết-bàn kí pháp trú kinh

Phật lâm niết-bàn kí pháp trú kinh

Phật lâm niết-bàn kí pháp trú kinh

Từ điển Đạo Uyển


佛臨涅槃記法住經; C: fó lín nièpán jì fǎzhù jīng; J: butsu rin nehan kihōjū kyō. Kinh, 1 quyển, Huyền Trang dịch năm 652.

error: