PHẬT HỌC TINH YẾU
Hòa Thượng Thích Thiền Tâm biên soạn
Diễn đọc: Cư sĩ Quảng Âm