PHẬT HỌC PHỔ THÔNG
Tác giả: Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Diễn đọc: Huy Hồ, Thy Mai, Kim Phượng, Đức Uy, Chiếu Thành, Ngọc Mỹ