PHẬT GIÁO VỚI NHÂN SINH

Tác giả: Pháp sư Tuệ Luật – Việt dịch: Minh Đức
Diễn đọc: Huy Hồ