PHẬT ĐỈNH TÔN THẮNG PHẬT MẪU CHÚ
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

𑖌𑖼_ 𑖥𑖿𑖨𑖳𑖽 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯 _ 𑖌𑖼 𑖀𑖦𑖴𑖝 𑖀𑖧𑖲𑖨𑖿𑖟𑖟𑖸 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯 _ 𑖌𑖼 𑖁𑖾 𑖮𑖳𑖽 𑖝𑖿𑖨𑖯𑖽 𑖮𑖿𑖨𑖱𑖾 𑖀𑖽 𑖀𑖾 𑖨𑖎𑖿𑖬 𑖨𑖎𑖿𑖬 𑖦𑖽 𑖭𑖨𑖿𑖪 𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖡𑖯𑖽𑖓 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

OṂ_ BHRŪṂ SVĀHĀ _ OṂ AMṚTA AYURDADE SVĀHĀ _ OṂ ĀḤ HŪṂ TRĀṂ HRĪḤ AṂ AḤ RAKṢA RAKṢA MAṂ SARVA SATVĀNĀṂCA SVĀHĀ

Phật Đỉnh Tôn Thắng Phật Mẫu Chú này có công năng nhiếp phục, làm tiêu trừ mọi nghiệp cấu của tất cả chúng sinh và khiến cho chúng trở thành thanh tịnh. Lại có Công Đức rất lớn hay ban cho chúng sinh Phước Tuệ và trường thọ, giáng phục hết thảy nạn Ma, hóa giải tất cả hung tai hoạnh họa…khiến cho tất cả chúng sinh đều được an vui và mau chóng thành tựu Chính Pháp Giải Thoát của Phật  Đà.

_Ý nghĩa của bài Chú này là:

OṂ_  BHRŪṂ  Quy mệnh chữ chủng tử BHRŪṂ là nơi quy thú của mọi   Công Đức,

SVĀHĀ: thành tựu tốt lành

OṂ   AMṚTA   AYURDADE   SVĀHĀ: Hỡi Cam Lộ Bất Tử hãy ban cho tuổi thọ thành tựu tốt lành)

OṂ  ĀḤ: Nhiếp triệu sự thành tựu của ngôn  thuyết

HŪṂ TRĀṂ HRĪḤ AṂ AḤ: 5 chữ chủng tử biểu thị cho 5 giai đoạn: phát Tâm Bồ Đề, tu tập mọi sự thiện lành để nuôi lớn Tâm Bồ Đề, tịnh hóa mọi sự bất tịnh hiển hiện cõi Tịnh Độ, chứng ngộ Bồ Đề, kết thành thân Kim  Cương

RAKṢA  RAKṢA  MAṂ  SARVA   SATVĀNĀṂCA: ủng hộ ủng hộ cho tôi và tất cả chúng hữu tình

SVĀHĀ: thành tựu tốt lành