PHẬT ĐỈNH TÔN THẮNG PHẬT MẪU CHÚ LUÂN
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

Chú Luân này được kết hợp bởi  ba Chân Ngôn của Phật Đỉnh Tôn  Thắng Phật Mẫu gồm có:

1_ Phật Đỉnh Tôn Thắng Đại Tâm Chân  Ngôn:

𑖌𑖼 _ 𑖀𑖦𑖴𑖝-𑖢𑖿𑖨𑖥𑖸 𑖪𑖰𑖢𑖲𑖩-𑖐𑖨𑖿𑖥𑖸 𑖢𑖿𑖨𑖤𑖺𑖠𑖰 𑖭𑖦𑖸 𑖭𑖰𑖟𑖿𑖠𑖸 𑖦𑖮𑖯-𑖐𑖨𑖿𑖥𑖸  𑖝𑖲𑖨𑖲  𑖝𑖲𑖨𑖲 _  𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

OṂ _ AMṚTA-PRABHE VIPULA-GARBHE PRABODHI SAME SIDDHE MAHĀ-GARBHE  TURU  TURU _  SVĀHĀ

2_ Tôn Thắng Tiểu Tâm Chân  Ngôn:

𑖌𑖼_  𑖀𑖦𑖴𑖝-𑖝𑖸𑖕  𑖪𑖝𑖰   𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

OṂ_  AMṚTA-TEJA  VATI   SVĀHĀ

3_ Tôn Thắng Tâm Trung Tâm Chân  Ngôn:

𑖌𑖼_  𑖭𑖨𑖿𑖪  𑖭𑖰𑖟𑖿𑖠𑖰  𑖎𑖸𑖫𑖳  𑖠𑖯𑖨𑖜𑖱   𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

OṂ_  SARVA  SIDDHI  KEŚŪ  DHĀRAṆĪ   SVĀHĀ

Chú Luân này là Pháp tịnh trừ tất cả các nghiệp chướng, xa lìa tất cả phiền não, tiêu diệt tất cả thân ở Địa Ngục Bàng Sinh, dễ dàng tái sinh vào các cõi Trời hoặc tùy theo ý sinh về cõi Tịnh Độ, tăng trưởng thọ mệnh phú quý, phát sinh Trí Tuệ, độ mình độ người nhanh chóng thành tựu Chính Pháp Giải Thoát của Phật  Đà.

_Ý nghĩa của Chú Luân này là:

1_ Phật Đỉnh Tôn Thắng Đại Tâm Chân  Ngôn:

OṂ _ AMṚTA-PRABHE VIPULA-GARBHE PRABODHI SAME SIDDHE MAHĀ-GARBHE  TURU  TURU _  SVĀHĀ

(Ba Thân mau chóng mau chóng thành tựu Đại Tạng như Bồ Đề thù thắng của

Cam Lộ Quang Minh Quảng Bác Tạng, quyết định thành  tựu)

2_ Tôn Thắng Tiểu Tâm Chân  Ngôn:

OṂ_  AMṚTA-TEJA  VATI   SVĀHĀ

(Ba Thân quyết định thành tựu đầy đủ Uy Quang của Cam Lộ bất  tử)

3_ Tôn Thắng Tâm Trung Tâm Chân  Ngôn:

OṂ_  SARVA  SIDDHI  KEŚŪ  DHĀRAṆI   SVĀHĀ

(Ba Thân quyết định thành tựu Nhất Thiết Thành Tựu Đầu Đỉnh Đà La   Ni)