Phật Dạy Trách Nhiệm Cha Mẹ Đối Với Con Cái
Thích Đạt Ma Phổ Giác
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm