Phật-đà Đa-la

Phật-đà Đa-la

Từ điển Đạo Uyển


佛陀多羅; C: fótuóduōluó; J: buddatara, S: buddhatrāta. Tên được ghi ở cuối kinh Viên Giác (圓覺經), như là dịch giả của kinh nầy. Thực tế vấn đề nầy còn đáng ngờ, vì dường như khá rõ ràng là kinh được soạn ở Trung Hoa. Tên Phật-đà Đa-la cũng dường như không thấy có sự tương quan với những bộ kinh khác.

Related posts

error: