Phật Bộ Tâm Tam Muội Gia Ấn

Đem 10 Độ Chỉ Quán (10 ngón tay) cài chéo nhau bên trong rồi nắm thành quyền. Dựng thẳng Thiền Trí (2 ngón cái) .

Kết Ấn thành xong, quán tưởng chư Phật tràn khắp hư không. Liền tụng Phật Bộ Tâm Chân Ngôn 3 biến rồi bung Ấn trên đỉnh đầu. Chân Ngôn là :

“Án, nhĩ nẵng nhĩ ca, sa-phộc hạ”

Print Friendly, PDF & Email