Phật Bảo Quan Quán Đỉnh Ấn

Như Kim Cương Phộc lúc trước, dựng thẳng Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa), Tiến Lực (2 ngón trỏ) cùng trụ nhau như cánh sen, đặt ở trên trán, tụng Chân Ngôn ba biến.

Chân Ngôn là :

“Án, đát tha nghiệt đa, đạt ma, Hồng”

Do kết Ấn này với tụng Chân Ngôn liền đạt được mão báu Quán Đỉnh của Vô Lượng Thọ Như Lai (Amitāyus-tathāgata).