Pháp vân địa

Pháp vân địa

Pháp vân địa

Từ điển Đạo Uyển


法雲地; C: făyúndì; J: hōunji; s: dharma-meghā; t: chos kyi sprin Giai vị thứ 10 trong Thập địa của Bồ Tát đạo. Giai vị mà trí huệ thấm nhuần khắp pháp giới như mưa rơi từ một đám mây.

Related posts

error: