PHÁP UYỂN CHÂU LÂM
Biên soạn: Sa môn Thích Đạo Thế
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Hội Văn Hóa Giáo Dục Linh Sơn Đài Bắc Xuất Bản

 

MỤC LỤC