PHÁP UYỂN CHÂU LÂM
Biên soạn: Sa môn Thích Đạo Thế
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Sản xuất & Ấn hành: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm