Pháp uyển châu lâm

Từ điển Đạo Uyển


法苑珠林; C: făyuànzhūlín; J: hōonjurin; Tác phẩm của Đạo Thế (道世).