Pháp tính bình đẳng

Từ điển Đạo Uyển


法性平等; C: fă xìng píngděng; J: hosshōbyōdō; Sự bình đẳng trong thể tính của thực tại.