Pháp Thường

Từ điển Đạo Uyển


法常 Ðại Mai Pháp Thường